Om de tussenschoolse opvang voor u, uw kind en de overblijfkrachten gezellig, veilig en goed te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. We verzoeken u als ouder/verzorger de algemene regels door te lezen en de overblijfregels door te spreken met uw kind(eren).

Het TSO-team van De Klaroen ondersteunt uw kind(eren) tijdens de pauze zodat zij op een ontspannen manier kunnen lunchen. Het TSO-team organiseert daartoe het gezamenlijk lunchen en biedt in samenspraak met de kinderen ontspanning tussen 12:00 uur en 13:15 uur.

Van 12:00 uur tot 12:30 uur luncht uw kind met zijn/haar klasgenoten in de eigen klas. Vanaf 12:30 uur speelt uw kind buiten of binnen, doet mee aan een georganiseerde activiteit of gaat even lekker chillen in onze huiskamer.

Om de tussenschoolse opvang (TSO) voor u, uw kind en de TSO-medewerkers gezellig, veilig en goed te laten verlopen, zijn er enkele afspraken vastgelegd. Deze leest u hieronder. Wij bespreken regelmatig met de kinderen hoe de TSO verloopt en hun eventuele wensen. We maken afspraken met elkaar wanneer deze nodig zijn. We verzoeken u als ouder/verzorger onderstaande afspraken te respecteren en indien nodig te bespreken met uw kind(eren). Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de TSO kunt u altijd terecht bij onze vaste TSO-coördinator.

Algemeen

 • Er is 1 TSO-medewerker per groep aanwezig, bij minder dan 15 kinderen worden groepen samengevoegd.
 • De TSO-medewerkers bieden de kinderen de gelegenheid om te ontspannen, ervan uitgaande dat de middagpauze voor de kinderen vrije tijd is.
 • Een prettige en positieve sfeer is altijd het uitgangspunt, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • Er wordt van de TSO-medewerkers en de kinderen verwacht dat ze respectvol met elkaar omgaan.
 • Voor en na de maaltijd is er gelegenheid om te bidden.
 • Na de TSO worden bijzonderheden door de TSO-medewerker bij de leerkracht gemeld.
 • Kinderen mogen alleen bij een vriendje eten als een ouder/verzorger hier schriftelijk of mondeling toestemming voor heeft gegeven.
 • Tijdens de TSO gelden de reguliere gedragsregels van school. Eventuele conflicten lossen we op volgens de Vreedzame School methode.

Voor en tijdens het eten

 • Om 12:00 uur blijven de kinderen in de klas en komt de TSO-medewerker binnen. Eventuele bijzonderheden worden door de leerkracht aan hem/haar overgedragen. De TSO-medewerker controleert of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn en informeert de coördinator bij afwijkingen. Bij afwezigheid van een kind wordt er direct contact opgenomen met de ouder/verzorger.
 • De kinderen gaan voor het eten naar het toilet en wassen hun handen. Tijdens het eten wordt er zo min mogelijk gelopen.
 • Alle kinderen zoeken een plekje, nemen rustig plaats en leggen hun eten klaar. Naast het brood, hun drinken en eventueel een gezonde snack hebben ze niets bij zich.
 • Broodtrommels e.d. zijn van een naam voorzien.
 • Als iedereen zit, wordt er gelegenheid geboden om te bidden.
 • Er wordt van de kinderen verwacht dat ze ten minste 1 boterham eten en hun drinken opdrinken.
 • Iedereen blijft zitten totdat de TSO-medewerker de maaltijd afsluit.
 • Na het eten ruimt elk kind zijn eigen spullen op.
 • Kinderen nemen de restjes van de lunch mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind wel en niet heeft gegeten.

Spelen en ontspannen

 • Bij mooi weer spelen de kinderen binnen of buiten, doen zij mee aan een activiteit of verblijven zij in de huiskamer.
 • Dagelijks organiseren de TSO-medewerkers 1 of meerdere activiteiten in samenspraak met de kinderen.
 • Bij slecht weer worden er binnen activiteiten aangeboden.
 • Speelgoed binnen en buiten: alleen het speelgoed van het IKC wordt gebruikt. Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee.
 • Groep 1 en 2 spelen op het kleuterplein, groep 3 t/m 8 op het grote plein.
 • Jassen blijven aan als de TSO-medewerker dat zegt.
 • De kinderen blijven op het schoolplein.
 • Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
 • Om 13:05 uur is de TSO-tijd officieel voorbij en ruimen de TSO-medewerkers en de kinderen het speelgoed op.
 • Als een ouder/verzorger een kind tijdens de TSO wil ophalen, wordt dit gemeld bij de coördinator.
 • De TSO-medewerkers letten er op dat de kinderen weer fris en opgeladen naar binnen gaan.
 • De pleinwacht, dat is een van de leerkrachten, komt om 13:00 uur naar buiten en neemt de verantwoordelijkheid voor de kinderen over. Kinderen die binnen gespeeld hebben, gaan nu naar buiten om alsnog een frisse neus te halen.

Verantwoordelijkheden van de coördinator

 • De TSO-coördinator is Anniek de Kruijf.

 • De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de TSO. Zij zorgt ervoor dat de TSO-medewerkers in staat zijn een verantwoorde en prettige TSO te verzorgen, door:

  • het inzetten van voldoende TSO-medewerkers;
  • het begeleiden en ondersteunen van de TSO-medewerkers op pedagogisch gebied;
  • (nieuwe) regels en afspraken over te dragen en te helpen deze toe te passen/na te komen;
  • bij klachten erop toe te zien dat de juiste procedure gevolgd wordt en te controleren of het opgelost is.

Tot haar takenpakket behoort verder:

 • Aanspreekpunt zijn voor alle betrokkenen (ouders/verzorgers, TSO-medewerkers, leerkrachten, directie en Eigen&Wijzer).
 • Begeleiden en inwerken van nieuwe TSO-medewerkers (i.s.m. andere TSO-medewerkers).
 • Verzamelen presentielijsten, verwerken nieuwe aanmeldingen en doorvoeren van mutaties.
 • Beheer van de materialen (spelletjes, kleurplaten e.d.) en bijhouden van de voorraad.
 • De inrichting, het beheer van de gegevens en het gebruik van TSOpro.
 • Zicht houden op de staat van de EHBO-materialen.
 • Erop toezien dat als tijdens de TSO iets bijzonders met een kind gebeurt, dit gemeld wordt aan de leerkracht van het betreffende kind.

Klachtprocedure

Binnen De Klaroen gaan we respectvol om met de kinderen en de ouders/verzorgers. Toch kan het voorkomen dat de opvang of het contact niet naar ieders tevredenheid is en een klacht ontstaat. Voor de kwaliteit van onze opvang vinden wij het belangrijk om te weten waar eventuele ontevredenheid over bestaat en nemen we klachten altijd serieus. De klachtenprocedure is bedoeld om ouders/verzorgers een mogelijkheid te bieden om — volgens een vastgelegde procedure — hun klacht aan de orde te stellen.

Uitgangspunt

Binnen De Klaroen willen we voorkomen dat er aanleiding is voor klachten. Daarom is het belangrijk dat zowel de ouders/verzorgers als de medewerkers tijdig bij elkaar aankloppen als er ergens onvrede over bestaat. In een gesprek zal vaak de oorzaak van de onvrede gevonden en opgelost kunnen worden.

Oneens

Als u als ouder/verzorger het niet eens bent met de wijze waarop u of uw kind behandeld, bejegend, en/of verzorgd wordt, dan kunt u dit kenbaar maken. De meest aangewezen persoon om mee te praten is diegene die de onvrede bij u gewekt heeft. Heeft dat geen effect dan kunt u zich het beste richten tot de TSO-coördinator. Het streven is altijd de oorzaak van de onvrede in een gesprek weg te nemen en/of naar ieders tevredenheid tot een oplossing te komen.

Indien een gesprek niet leidt tot een oplossing en de onvrede blijft bestaan, kan de ouder/verzorger een brief sturen naar de TSO Commissie (OC). Het adres is Lindelaan 106, 1231 CN Loosdrecht t.n.v. TSO Commissie.

In de OC zijn de directie van de school, de directie van Eigen&Wijzer, een afgevaardigde van de MR van school en een afgevaardigde van de oudercommissie van Eigen&Wijzer De Klaroen vertegenwoordigd.
Binnen 6 weken volgt een reactie vanuit de OC op de ingestuurde klacht.